KEŇA PRISPEJE SVOJIMI BOHATÝMI SKÚSENOSŤAMI V BEZPEČNOSTNEJ RADE OSN

Na nasledujúci deň bude Keňa súperiť o jedno z piatich voľných miest vyhradených pre nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN. Keňa bola navrhnutá po jednoznačnom schválení Africkou úniou v auguste 2019, ktoré bolo opätovným vyjadrením dôvery, ktorú má Africká únia vo vedúcu pozíciu Kene pri presadzovaní záujmov afrického kontinentu v Bezpečnostnej rade.

Keňa je známa vďaka mnohým veciam: je kolískou archeológie ľudstva; mnoho jej bežcov na strednú a dlhú vzdialenosť dominuje na svetovej športovej scéne už desaťročia; a jej turistické atrakcie, medzi ktoré patrí veľká migrácia pakoní každý rok vo Východoafrickej priekopovej prepadline v Masai Mara v Keni, rozsiahle pláže a hornatá krajina, sú pravdepodobne neprekonateľné. Okrem tohto a mnoho iného táto krajina vyniká ako globálny mysliteľ a presadzovateľ pri podporovaní regionálneho a globálneho konsenzu v otázkach medzinárodného záujmu.

Keňa po svojom schválení ako kandidáta Africkej únie uskutočnila kampaň založenú na „desaťbodovej agende“. Táto agenda sa zameriava na regionálne a globálne záujmy, ktoré krajina obhajuje, konkrétne na: budovanie mostov; operácie na udržanie a podporu mieru; regionálny mier a bezpečnosť; boj proti terorizmu a predchádzanie extrémizmu; ženy, mier a bezpečnosť; posilnenie postavenia mládeže; humanitárne akcie; spravodlivosť, ľudské práva a demokracia; životné prostredie a zmena klímy; a ciele trvalo udržateľného rozvoja.

Agenda „budovania mostov“ rezonuje na vnútroštátnej úrovni pri prehlbovaní nášho demokratického kreditu a pri zabezpečení mieru počas politickej transformácie a volieb. Táto agenda je dnes mimoriadne dôležitá, pretože svet potrebuje mnohostranný konsenzus v boji proti celosvetovej pandémii COVID-19 a jej nepriaznivým účinkom.

Prezident Uhuru Kenyatta, ktorý je súčasným predsedom skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov a členom predsedníctva hláv štátov a vlád Africkej únie, bol v popredí pri zapájaní svetových lídrov a inštitúcií do hľadania riešení pre opatrenia zamerané na spoločnú reakciu. Počas svojho pôsobenia v BR OSN Keňa bude uplatňovať prístup, ktorý zabezpečí dosiahnutie svetového mieru, bezpečnosti a trvalo udržateľného rozvoja.

Keňa mala vedúcu úlohu pri podpore inkluzívneho a trvalo udržateľného rozvoja v Afrike aj mimo nej. Spolu s Írskom zabezpečila proces programu rozvoja po roku 2015, ktorý viedol k prijatiu programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030. Keňa vo svojej krajine dosiahla významný pokrok pri plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré boli vytvorené aj počas jej spolu predsedníctva, uznávajúc, že trvalo udržateľný rozvoj a mier a bezpečnosť sú vzájomne závislé.

V Afrike je Keňa „bezpečným prístavom“ a garantom regionálneho mieru a bezpečnosti. Keňa výrazne prispela k procesu, ktorý viedol k podpísaniu komplexnej mierovej dohody, známej aj ako „dohoda z Naivaše“ v roku 2005 medzi vládou Sudánu a Ľudovým liberálnym hnutím Sudánu. Zohrala tiež kľúčovú úlohu v somálskom mierovom procese a naďalej podporuje Južný Sudán a Somálsko v ich úsilí pri budovaní mieru a budovaní štátu.

Keňa sa okrem toho zúčastnila na mierových misiách v 40 krajinách a vedie jedno z najväčších a najstarších centier odbornej prípravy v oblasti udržiavania mieru na kontinente; Medzinárodné centrum odbornej prípravy v oblasti udržiavania mieru. Okrem toho je Keňa vynikajúcim príkladom progresívneho dosahovania rodovej rovnosti pri podpore mieru, kedy má jedno z najvyšších percent žien – dôstojníčok, ktoré slúžia v mierových misiách. Počas svojho funkčného obdobia ako nestály člen BR OSN sa Keňa bude snažiť energicky presadzovať podporu agendy žien, mieru a bezpečnosti.

Počas mnohých rokov sa Keňa, ktorá je domovom prof. Wangari Maathaiovej – prvej africkej laureátky Nobelovej ceny mieru, dlho a úspešne zúčastňovala na zachovaní a ochrane životného prostredia. Je prvým východoafrickým štátom, ktorý vytvoril právny rámec pre zmenu klímy vo forme zákonov zameraných na boj proti rozvoju vysokých emisií uhlíka a na zákaz jednorazových plastov. Keňa využije svoje skúsenosti a postavenie ako hostiteľská krajina v rámci Programu OSN pre životné prostredie, aby poskytla nový impulz a podporu pre globálnu environmentálnu agendu.

Pokiaľ ide o humanitárne opatrenia, Keňa preukázala svoj záväzok usilovať sa o mier tým, že poskytla útočisko pre viac ako 600 000 utečencov, ktorí utekali pred konfliktom a nestabilitou v Somálsku, v Južnom Sudáne a v ďalších častiach Afriky a dokonca aj v ďalších krajinách. Z toho dôvodu je kenská ústava z roku 2010 jedným z najtransformatívnejších a najprogresívnejších dokumentov o africkom kontinente založených na zárukách základných ľudských práv a právomocí, ktoré poskytuje občanom pri určovaní spôsobu, akým majú byť vedení.

Jednou z najvýznamnejších hrozieb pre bezpečnosť Kene je terorizmus a násilný extrémizmus. Okrem opatrení na boj proti terorizmu na vnútroštátnej úrovni bola Keňa neoddeliteľnou súčasťou regionálneho a globálneho úsilia, najmä pri zavádzaní represívnych opatrení na zničenie teroristických sietí bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Keňa bude aktívne pokračovať v tejto agende v Rade s cieľom vytvoriť prostredie na dosiahnutie dlhodobého a udržateľného mieru a rozvoja.

Z tohto súboru záruk je zrejmé, že Keňa má bohaté skúsenosti, ktoré by využila vo funkcii nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN.

 

Amb. Raychelle Omamo, SC, EGH
tajomníčka kabinetu pre zahraničné veci Kene

NEWS LINK

https://www.ta3.com/clanok/1185456/kena-prispeje-v-bezpecnostnej-rade-osn-svojimi-bohatymi-skusenostami.html