News and Events

KEŇA PRISPEJE SVOJIMI BOHATÝMI SKÚSENOSŤAMI V BEZPEČNOSTNEJ RADE OSN

Na nasledujúci deň bude Keňa súperiť o jedno z piatich voľných miest vyhradených pre nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN. Keňa bola navrhnutá po jednoznačnom schválení Africkou úniou v auguste 2019, ktoré bolo opätovným vyjadrením dôvery, ktorú má Africká únia vo vedúcu pozíciu Kene pri presadzovaní záujmov afrického kontinentu v Bezpečnostnej rade.

Keňa je známa vďaka mnohým veciam: je kolískou archeológie ľudstva; mnoho jej bežcov na strednú a dlhú vzdialenosť dominuje na svetovej športovej scéne už desaťročia; a jej turistické atrakcie, medzi ktoré patrí veľká migrácia pakoní každý rok vo Východoafrickej priekopovej prepadline v Masai Mara v Keni, rozsiahle pláže a hornatá krajina, sú pravdepodobne neprekonateľné. Okrem tohto a mnoho iného táto krajina vyniká ako globálny mysliteľ a presadzovateľ pri podporovaní regionálneho a globálneho konsenzu v otázkach medzinárodného záujmu.

Keňa po svojom schválení ako kandidáta Africkej únie uskutočnila kampaň založenú na „desaťbodovej agende“. Táto agenda sa zameriava na regionálne a globálne záujmy, ktoré krajina obhajuje, konkrétne na: budovanie mostov; operácie na udržanie a podporu mieru; regionálny mier a bezpečnosť; boj proti terorizmu a predchádzanie extrémizmu; ženy, mier a bezpečnosť; posilnenie postavenia mládeže; humanitárne akcie; spravodlivosť, ľudské práva a demokracia; životné prostredie a zmena klímy; a ciele trvalo udržateľného rozvoja.

Agenda „budovania mostov“ rezonuje na vnútroštátnej úrovni pri prehlbovaní nášho demokratického kreditu a pri zabezpečení mieru počas politickej transformácie a volieb. Táto agenda je dnes mimoriadne dôležitá, pretože svet potrebuje mnohostranný konsenzus v boji proti celosvetovej pandémii COVID-19 a jej nepriaznivým účinkom.

Prezident Uhuru Kenyatta, ktorý je súčasným predsedom skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov a členom predsedníctva hláv štátov a vlád Africkej únie, bol v popredí pri zapájaní svetových lídrov a inštitúcií do hľadania riešení pre opatrenia zamerané na spoločnú reakciu. Počas svojho pôsobenia v BR OSN Keňa bude uplatňovať prístup, ktorý zabezpečí dosiahnutie svetového mieru, bezpečnosti a trvalo udržateľného rozvoja.

Keňa mala vedúcu úlohu pri podpore inkluzívneho a trvalo udržateľného rozvoja v Afrike aj mimo nej. Spolu s Írskom zabezpečila proces programu rozvoja po roku 2015, ktorý viedol k prijatiu programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030. Keňa vo svojej krajine dosiahla významný pokrok pri plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré boli vytvorené aj počas jej spolu predsedníctva, uznávajúc, že trvalo udržateľný rozvoj a mier a bezpečnosť sú vzájomne závislé.

V Afrike je Keňa „bezpečným prístavom“ a garantom regionálneho mieru a bezpečnosti. Keňa výrazne prispela k procesu, ktorý viedol k podpísaniu komplexnej mierovej dohody, známej aj ako „dohoda z Naivaše“ v roku 2005 medzi vládou Sudánu a Ľudovým liberálnym hnutím Sudánu. Zohrala tiež kľúčovú úlohu v somálskom mierovom procese a naďalej podporuje Južný Sudán a Somálsko v ich úsilí pri budovaní mieru a budovaní štátu.

Keňa sa okrem toho zúčastnila na mierových misiách v 40 krajinách a vedie jedno z najväčších a najstarších centier odbornej prípravy v oblasti udržiavania mieru na kontinente; Medzinárodné centrum odbornej prípravy v oblasti udržiavania mieru. Okrem toho je Keňa vynikajúcim príkladom progresívneho dosahovania rodovej rovnosti pri podpore mieru, kedy má jedno z najvyšších percent žien – dôstojníčok, ktoré slúžia v mierových misiách. Počas svojho funkčného obdobia ako nestály člen BR OSN sa Keňa bude snažiť energicky presadzovať podporu agendy žien, mieru a bezpečnosti.

Počas mnohých rokov sa Keňa, ktorá je domovom prof. Wangari Maathaiovej – prvej africkej laureátky Nobelovej ceny mieru, dlho a úspešne zúčastňovala na zachovaní a ochrane životného prostredia. Je prvým východoafrickým štátom, ktorý vytvoril právny rámec pre zmenu klímy vo forme zákonov zameraných na boj proti rozvoju vysokých emisií uhlíka a na zákaz jednorazových plastov. Keňa využije svoje skúsenosti a postavenie ako hostiteľská krajina v rámci Programu OSN pre životné prostredie, aby poskytla nový impulz a podporu pre globálnu environmentálnu agendu.

Pokiaľ ide o humanitárne opatrenia, Keňa preukázala svoj záväzok usilovať sa o mier tým, že poskytla útočisko pre viac ako 600 000 utečencov, ktorí utekali pred konfliktom a nestabilitou v Somálsku, v Južnom Sudáne a v ďalších častiach Afriky a dokonca aj v ďalších krajinách. Z toho dôvodu je kenská ústava z roku 2010 jedným z najtransformatívnejších a najprogresívnejších dokumentov o africkom kontinente založených na zárukách základných ľudských práv a právomocí, ktoré poskytuje občanom pri určovaní spôsobu, akým majú byť vedení.

Jednou z najvýznamnejších hrozieb pre bezpečnosť Kene je terorizmus a násilný extrémizmus. Okrem opatrení na boj proti terorizmu na vnútroštátnej úrovni bola Keňa neoddeliteľnou súčasťou regionálneho a globálneho úsilia, najmä pri zavádzaní represívnych opatrení na zničenie teroristických sietí bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Keňa bude aktívne pokračovať v tejto agende v Rade s cieľom vytvoriť prostredie na dosiahnutie dlhodobého a udržateľného mieru a rozvoja.

Z tohto súboru záruk je zrejmé, že Keňa má bohaté skúsenosti, ktoré by využila vo funkcii nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN.

 

Amb. Raychelle Omamo, SC, EGH
tajomníčka kabinetu pre zahraničné veci Kene

NEWS LINK

https://www.ta3.com/clanok/1185456/kena-prispeje-v-bezpecnostnej-rade-osn-svojimi-bohatymi-skusenostami.html

June 15th, 2020|

H.E. Amb. Robinson Njeru Githae, presenting credentials to the IAEA Director-General, H.E. Rafael Mariano Grossi

 

June 14th, 2020|

KENIA WILL SEINEN REICHEN ERFAHRUNGSSCHATZ IN DEN UN-SICHERHEITSRAT EINBRINGEN

In knapp einem Monat stellt sich Kenia der Wahl um einen der fünf freien Plätze, die nichtständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates vorbehalten sind. Kenias Kandidatur folgt auf eine durchschlagende Unterstützung durch die Afrikanische Union im August 2019; eine Bestätigung des Vertrauens der Union in die Führung Kenias, die Interessen des Kontinents im Rat zu verfolgen.

Kenia ist für vieles bekannt: Es ist die archäologische Wiege der Menschheit; seine lange Reihe an Mittel- und Langstreckenläufern dominiert seit Jahrzehnten die weltweite Leichtathletikszene; und seine Touristenattraktionen, zu denen die alljährliche große Gnu-Wanderung, das Great Rift Valley, die Maasaii Mara, die ausgedehnten Strände und die bergige Landschaft gehören, sind  vermutlich konkurrenzlos. Zusätzlich zu diesen und vielen anderen Faktoren zeichnet sich das Land als globaler Vordenker und Vorkämpfer für einen regionalen und globalen Konsens in Fragen von internationaler Bedeutung aus.

Nach seiner Befürwortung als Kandidat der Afrikanischen Union hat Kenia eine Kampagne auf der Grundlage einer “Zehn-Punkte-Agenda” geführt. Die Agenda konzentriert sich auf regionale und globale Anliegen, für die sich das Land einsetzt, nämlich: Brücken bauen, friedenserhaltende und unterstützende Operationen, regionaler Frieden und regionale Sicherheit, Terrorismusbekämpfung und Prävention von Extremismus, Frauen, Frieden und Sicherheit, Stärkung der Rolle der Jugend, humanitäre Maßnahmen, Gerechtigkeit, Menschenrechte und Demokratie, Umwelt und Klimawandel sowie nachhaltige Entwicklungsziele.

Die Agenda “Brücken bauen” findet auf innenpolitischer Ebene Widerhall in der Vertiefung unseres demokratischen Ansehens bei gleichzeitiger Sicherung des Friedens im Zuge politischer Übergänge und Wahlen. Diese Agenda ist gerade heute von besonderer Relevanz, da die Welt einen multilateralen Konsens zur globalen COVID-19-Pandemie und ihren negativen Auswirkungen benötigt.

Präsident Uhuru Kenyatta, der derzeitige Vorsitzende der Organisation der afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten sowie Mitglied des Büros der Staats- und Regierungschefs der Afrikanischen Union, war an vorderster Front dabei, führende Politiker und Institutionen der Welt dazu zu bewegen, Lösungen für konzertierte Gegenmaßnahmen anzubieten. Während seiner Amtszeit im UN-Sicherheitsrat wird Kenia einen Ansatz verfolgen, der die Verwirklichung von Weltfrieden, Sicherheit und nachhaltiger Entwicklung gewährleistet.

Kenia hat bei der Förderung einer integrativen und nachhaltigen Entwicklung in Afrika und darüber hinaus eine führende Rolle gespielt. Es unterstützte gemeinsam mit Irland den Prozess der Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015, der zur Annahme der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung führte. Innenpolitisch hat Kenia erhebliche Fortschritte bei der Verwirklichung der SDGs gemacht, die ebenfalls unter seinem Co-Vorsitz entwickelt wurden; dabei wurde anerkannt, dass nachhaltige Entwicklung, Frieden und Sicherheit einander gegenseitig bedingen.

In Afrika ist Kenia ein Ankerstaat und Garant für Frieden und Sicherheit in der Region. Kenia leistete einen immensen Beitrag zu dem Prozess, der 2005 zur Unterzeichnung des Umfassenden Friedensabkommens, auch bekannt als “Naivasha-Abkommen”, zwischen der Regierung des Sudan und der Sudanesischen Volksbefreiungsbewegung führte. Es spielte auch eine Schlüsselrolle im somalischen Friedensprozess und unterstützt weiterhin den Südsudan und Somalia in ihren Bemühungen um Frieden und Staatsaufbau.

Darüber hinaus hat Kenia an Friedensmissionen in 40 Ländern teilgenommen und betreibt eines der größten und ältesten Ausbildungszentren für Friedenssicherung auf dem Kontinent, das International Peace Support Training Center. Darüber hinaus ist Kenia ein hervorragendes Beispiel für die fortschreitende Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter bei der Friedenssicherung, da es einen der höchsten Prozentsätze weiblicher Offiziere in Friedensmissionen aufweist. Kenia beabsichtigt, die Förderung der Frauen-, Friedens- und Sicherheitsagenda während seiner Amtszeit als nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates energisch voranzutreiben.

Im Laufe der Jahre hat Kenia, in dem die verstorbene Prof. Wangari Maathai – die erste afrikanische Friedensnobelpreisträgerin – lebte, eine lange und bedeutende Tradition im Natur- und Umweltschutz. Es ist die erste ostafrikanische Nation, die einen Rechtsrahmen für den Klimawandel mit Gesetzen gegen die Entwicklung hoher Kohlenstoffemissionen und einem Verbot von Einwegkunststoffen geschaffen hat. Kenia wird seine Erfahrungen und seine Position als Gastgeberland für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen nutzen, um der globalen Umweltagenda neuen Schwung und Unterstützung zu verleihen.

Im Bereich der humanitären Hilfe hat Kenia sein Engagement für den Frieden unter Beweis gestellt, indem es mehr als 600.000 Flüchtlingen, die vor Konflikten und Instabilität in Somalia, dem Südsudan und anderen Teilen Afrikas, aber auch in weiter entfernten Gebieten fliehen, einen Zufluchtsort geboten. Umgekehrt ist die kenianische Verfassung von 2010 eines der transformativsten und fortschrittlichsten Dokumente auf dem afrikanischen Kontinent, da sie grundlegende Menschenrechte garantiert und den Bürgern die Möglichkeit gibt, selbst zu bestimmen, wie sie geführt werden sollen.

Eine der größten Bedrohungen für die Sicherheit Kenias sind Terrorismus und gewalttätiger Extremismus. Abgesehen von Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung auf innerstaatlicher Ebene war Kenia ein integraler Bestandteil regionaler und globaler Bemühungen, insbesondere bei der Einführung von Strafmaßnahmen zur Zerschlagung terroristischer Netzwerke, wo immer sie sich befinden. Kenia wird diese Agenda im Rat energisch vorantreiben, um ein Umfeld zu schaffen, in dem dauerhafter und nachhaltiger Frieden sowie Entwicklung erreicht werden kann.

Mit diesem Mandat ist es offensichtlich, dass Kenia über einen reichen Erfahrungsschatz verfügt, den es als nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates einbringen würde.

Botschafterin Raychelle Omamo, SC, EGH
Außenministerin der Republik Kenia

June 10th, 2020|

KENYA SET TO CONTRIBUTE ITS WEALTH OF EXPERIENCE INTO THE UN SECURITY COUNCIL

In just under a month, Kenya will be on the ballot for one of the five vacant slots reserved for non-permanent members of the United Nations Security Council. Kenya’s bid follows a resounding endorsement by the African Union in August 2019; a reaffirmation of the trust the Union has in Kenya’s leadership to pursue the continent’s interests in the Council.

Kenya is renowned for many things: it is the archeological cradle of mankind; its galaxy of middle and long distance runners have dominated the world athletics scene for decades; and, its tourist attractions, that includes the great annual wildebeest migration, the Great Rift Valley, the Maasaii Mara, the expansive beaches and mountainous landscape, are, probably, unrivalled. In addition to these and many others is that the country stands out as a global thought leader and a champion for galvanizing regional and global consensus on matters of international concern.

Following its endorsement as African Union’s candidate, Kenya has run a campaign based on a “Ten Point Agenda”. The Agenda focuses on regional and global concerns that the country champions, namely: building bridges; peace keeping and support operations; regional peace and security; countering terrorism and prevention of extremism; women, peace and security; youth empowerment; humanitarian action; justice, human rights and democracy; environment and climate change; and, sustainable development goals.

The ‘building bridges’ agenda resonates at the domestic level in deepening our democratic credentials while securing the peace during political transitions and elections. This agenda is particularly relevant today as the world needs multilateral consensus the global COVID-19 pandemic and its adverse effects.

President Uhuru Kenyatta who is the current President of the Organization of African, Caribbean and Pacific States and a member of the Bureau of African Union Heads of State and Government has been at the forefront engaging world leaders and institutions in proffering solutions for concerted response measures. During its tenure in the UNSC, Kenya will pursue an approach that ensures the achievement of world peace, security and sustainable development.

Kenya has played a leading role in promoting inclusive and sustainable development in Africa and beyond. It co-facilitated with Ireland the post-2015 Development Agenda Process leading to adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Domestically, Kenya has made substantial progress towards the achievement of SDGs, also developed under its co-chairpersonship, recognizing that sustainable development and peace and security are mutually dependent.

In Africa, Kenya is an anchor state and guarantor of regional peace and security. Kenya made immense contributions in the process leading to the signing of the Comprehensive Peace Agreement also known as the “Naivasha Agreement” in 2005 between the Government of the Sudan the Sudan People’s Liberation Movement. It also played a key role in the Somali peace process and continues to support South Sudan and Somalia in their peace and state building efforts.

Additionally, Kenya has taken part in peace missions across 40 countries and runs one of the largest and oldest peacekeeping training centers on the continent; the International Peace Support Training Center. Further, Kenya stands out as an excellent example for the progressive achievement of gender equality in peace keeping, having one of the highest percentage of female officers serving in peacekeeping missions. Kenya intends to vigorously pursue the promotion of the women, peace and security agenda during its tenure as non-permanent member of the UNSC.

Over the years, Kenya, which was home to the late Prof. Wangari Maathai – the first African Woman Nobel Peace Laureate- has a long and distinguished tradition in conservation and environmental protection. It is the first East African nation to establish a legal framework on climate change with laws against high carbon development and a ban on single-use plastic. Kenya will leverage on her experience and position as host country for the United Nations Environmental Programme to give a fresh momentum and support to the global environmental agenda.

On humanitarian action, Kenya has demonstrated its commitment to standing for peace by providing a haven for over 600,000 refugees fleeing conflict and instability in Somalia, South Sudan and other parts of Africa and indeed further afield. By the same token, the 2010 Kenyan Constitution is one of the most transformative and progressive documents on the African continent based on its guarantees of basic human rights and the power it gives citizens to determine how they are to be led.

One of the most significant threats to Kenya’s security has been terrorism and violent extremism. Apart from counter terrorism measures at the domestic level, Kenya has been an integral part of regional and global efforts particularly in putting in place punitive measures to dismantle terrorist networks wherever they are. Kenya will vigorously pursue this agenda in the Council with a view to creating an environment for the achievement of long-lasting and sustainable peace and development.

With this set of credentials, it is evident that Kenya has a wealth of experience that it would bring to bear as a non-permanent member of the United Nations Security Council.

 

Amb. Raychelle Omamo, SC, EGH
Kenya’s Foreign Affairs Cabinet Secretary

June 9th, 2020|

April 27th, 2020|

April 27th, 2020|

AMBASSADOR PRESENTS CREDENTIALS AT THE UNOV

H.E Robinson Njeru Githae, Ambassador/Permanent Representative of the Republic of Kenya presents his Letters of Credence to H.E. Ms. Ghada Fadhi Waly, Director-General of the United Nations Office in Vienna (UNOV) and Executive Director of the United Nations Office for Drugs and Crime (UNODC) on Thursday 12th March 2020 at the UN Office in Vienna.

March 18th, 2020|

AMBASSADOR PRESENTS LETTERS OF CREDENTIALS TO H.E THE PRESIDENT OF AUSTRIA

 

H.E Alexander Van der Bellen, President of the Republic of Austria received Letters of Credence from H.E Robinson Njeru Githae, Ambassador of the Republic of Kenya on 28th November 2019.

March 12th, 2020|

AMBASSADOR PRESENTS CREDENTIALS AT THE CTBTO

H.E Robinson Njeru Githae, Ambassador/Permanent Representative of the Republic of Kenya presented his Letters of Credentials to Dr. Lassina Zerbo, the Executive Secretary of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) on Wednesday, 11 December 2019.

March 12th, 2020|

AMBASSADOR PRESENTS CREDENTIALS AT THE UNIDO

H.E Robinson Njeru Githae, Ambassador/Permanent Representative of the Republic of Kenya presents his Letters of Commission to H.E LI Yong, Director General of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) on Thursday 19th December 2019.

March 12th, 2020|